Školní asistenti

I. stupeň
Mgr. Kristýna Honajzerová

II. stupeň
Mgr. Silvie Frimlová 

Školní asistent poskytuje podporu v rodině ve spolupráci s rodiči při přípravě na vyučování, motivaci k učení a poskytování zpětné vazby žákovi. Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou spočívající v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky žáků, zprostředkovává rodině informace
o úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat. Pomáhá v překonání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí, při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit a také v zajišťování výjezdů školy (školy v přírodě apod.). Poskytuje podporu učiteli při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování. Komunikuje a spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, rodiči žáků, pracovníky OSPOD, lékaři, pracovníky neziskových organizací a s policií ČR.