Jak fungujeme

Tyršova základní škola je plně organizovaná městská škola rodinného typu s příjemným a přátelským prostředím. Školní areál, jehož součástí je první i druhý stupeň, školní družina a jídelna a který je také architektonickou památkou, je situován poblíž centra s velmi dobrou dostupností městské hromadné dopravy. Zakládáme si na respektujícím přístupu k žákům i rodičům a dbáme na to, aby se žáci ve škole cítili dobře, byli motivováni se učit novým věcem a aktivně se zapojovali do výuky.

Na druhém stupni je tradičně otevírána třída se studijním zaměřením na český a anglický jazyk, matematiku a informatiku. V takovéto třídě je možné se vzdělávat od 6. ročníku po absolvování výběrového řízení. Spádovou oblastí školy jsou sice Židenice, třídu se zaměřením ale mohou navštěvovat i žáci z jiných městských částí či žáci mimobrněnští. Tito žáci jsou hodnoceni za stejné učivo jako ostatní, získají však během výuky rozsáhlejší znalosti.

Činnost školy a aktuální problémy aktivně projednává školská rada. Rodiče mají možnost zapojit se do Klubu rodičů, díky jehož iniciativě či finančním příspěvkům dochází k realizaci nejrůznějších projektů a zkvalitňování vybavení školy. Škola navíc spolupracuje i s dalšími organizacemi, jako je například Mahenova knihovna, Planetárium města Brna, Zoologická zahrada, Městská policie či Policie ČR.

Co na škole můžeme najít?

Škola se nachází poblíž centra města. Propojuje ulici Kuldova a ulici Šámalova, které se setkávají v prostoru malého náměstí. Školu tvoří dvě hlavní několikapatrové budovy, každá v linii jedné z ulic, které se sbíhají v obloukovou přízemní místnost. V ní můžeme najít školní jídelnu. Místo dalšího patra se nad touto místností nachází krásná terasa. Celý komplex budov je architektonickou památku postavenou ve stylu funkcionalismu. Autorem návrhu školy s velmi neobvyklým půdorysem je architekt Oskar Poříska, žák známého funkcionalistického architekta, Bohuslava Fuchse. Celý tento atypický soubor budov je na seznamu stavebních památek a je také součástí Brněnského architektonického manuálu.

Škola byla postavena mezi lety 1931-1932 ve funkcionalistickém stylu. Pro tento typ staveb je typický prosvícený prostor, a tak je i celá naše škola prosvětlená (můžeme na ní nalézt 30 různých druhů oken). Žáci mají navíc možnost pohybu na dvoře s venkovním hřištěm, které je zrekonstruované, a v současnosti se zde nachází také dvě venkovní učebny. Budovy dále propojuje tělocvična a mnohoúčelový školní sál s pódiem, ve kterém se konají společenské akce. Nenechme se ale klamat, i přes to, že zvenku působí školní budovy klidně a minimalisticky, uvnitř to víří všemi různými barvami, a to především na velkoplošných malbách, kterými jsou ozdobeny zdi. Na chodbách najdeme také vystavené projekty, plakáty či výtvarná díla žáků, nebo také knihovničky, ze kterých si žáci mohou knihy půjčovat.

Výuka probíhá v zrekonstruovaných kmenových třídách a učebnách odborných předmětů – učebnách pro přírodovědné předměty, výtvarnou či hudební výchovu a dvou učebnách informatiky. Samostatnou místnost mají také dílny, keramická dílna s pecí, kuchyňka a cvičný byt či učebna jazyků. Výuka tělesné výchovy probíhá v kvalitně vybavené tělocvičně a ve sportovním areálu s fotbalovým hřištěm, které se nachází v těsné blízkosti školy. Kromě učeben ve škole najdeme také relaxační prostory pro žáky. V každé učebně se nachází počítač a dataprojektor, v některých navíc také interaktivní tabule využívané k výuce nejrůznějších předmětů. Kvalitně vybavená je také školní družina a učebna první třídy nacházející se v samostatné části budovy se vchodem z ulice Šámalova. Tyto prostory dříve sloužily jako mateřská školka, najdeme zde tedy hned několik samostatných místností (školní družina má 3 oddělení). Díky tomu mají žáci k dispozici velice klidné prostředí.

Výuka

Naše škola byla hned od samého začátku považována za vzorovou, jelikož byly během výuky využívány moderní výchovně-vzdělávací metody. Tento přístup nám vydržel, a i v současnosti se neustále snažíme výuku nejrůznějšími způsoby modernizovat.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího plánu pro základní školy s názvem Kuldovka – Svět poznání. Svou pozornost zaměřujeme především na podporu informační a čtenářské gramotnosti žáků, jejich zodpovědnosti a samostatnosti. Kromě toho se ale žáci všech tříd učí spolupracovat a efektivně komunikovat mezi sebou. Během školního roku se tak účastní velkého množství rozmanitých projektů, které mnohdy procházejí napříč různými předměty, ročníky či stupni.

Žáci obou stupňů mají také možnost výběru z nepovinných předmětů. V první a druhé třídě mohou žáci volit mezi anglickým jazykem či čtením s porozuměním, mezi nové předměty na druhém stupni, které se týkají především problémů současného světa, patří osobnostně-sociální výchova, mediální výchova, environmentální výchova či finanční gramotnost. Pro aktivní trávení volného času nabízí škola velké množství kroužků, kde mohou žáci rozvíjet svůj talent.

Hodnoty

Záleží nám na kvalitním vzdělání a individuálním přístupu k žákům, o které se, mimo samotné pedagogy, starají také členové speciálně-pedagogického centra školy. Ti se individuálně či skupinově věnují dětem s poruchami učení a dětem pocházejícím ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Ve škole tak působí výchovná poradkyně, metodička prevence, školní psycholožka, speciální pedagožky a školní asistenti. Všem žákům se snažíme umožnit stejnou šanci na úspěch a ve výuce tak zohledňujeme jak znevýhodnění, tak přednosti žáků.

Tradiční akce školy

V průběhu školního roku jsou zde organizovány akce nejen pro žáky, ale také pro zaměstnance a rodiče. Žáci se účastní například kulturně naučných akcí jako jsou výstavy, exkurze, návštěvy filmových nebo divadelních představení, výchovných koncertů či poznávacích vycházek. Žáci šestých ročníků jezdí tradičně na seznamovací pobyt, sedmý ročník dále na lyžařský kurz. Deváťáci se připravují na svá absolventská vystoupení, která jsou následně uskutečňována v sálu školy.

Během školního roku jsou všichni zapojování do nejrůznějších předmětových soutěží. Škola je pořadatelem a autorem matematické soutěže MATESO a také soutěže zaměřené na čtenářskou gramotnost Babylon aneb rozumíme si?.Školní rok bývá typicky zakončen Týdnem dětské radosti, který má na škole dlouhou historii (poprvé byl organizován koncem června školního roku 1945/46 jako oslava návratu k normálnímu školnímu životu).

Rodiče jsou zváni na dny otevřených dveří, jarmarky, divadelní představení, společenské večery či zahradní slavnosti, účastní se také netradičních zápisů žáků do budoucí první třídy, následně také slavnostního zahájení školního roku ve venkovních prostorách školy.