Slovo o ŠPC

ŠPC tvoří tým složený z výchovného poradce, metodika prevence, školního psychologa, speciálních pedagogů, sociálního pedagoga a školních asistentů. Činnost našeho ŠPC je zaměřena na poskytování širokého spektra poradenských služeb (preventivní programy, volba povolání, depistáž SPU, práce se třídami či odděleními ŠD, tvorba IVP, speciálně pedagogická péče, krizová intervence, atd.) žákům, jejich zákonným
zástupcům a pedagogům. Jde nám o vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování obtíží ve vzdělávání, problémů v chování a v psychickém i sociálním vývoji žáků. Snažíme se o jejich okamžité řešení a tím předcházení dalšímu rozvoji obtíží a problémů. Cílem našeho působení je zkvalitnit sociální klima a atmosféru školy.

Vedoucí ŠPC a zároveň výchovný poradce
Mgr. Kateřina Kobrová
Mgr. Radana Standarová 

Metodik prevence
Mgr. Silvie Frimlová

Školní psycholog
Mgr. Kateřina Križanová

Speciální pedagogové
Mgr. Radana Standarová
Mgr. Markéta Kleinová
Mgr. Lucie Rosová

Sociální pedagog 
Bc. Andrea Tesařová

Školní asistent pro 1. stupeň
Mgr. Kristýna Honajzerová

Školní asistent pro 2. stupeň
Mgr. Silvie Frimlová