Spolek rodičů

Spolek rodičů při TZŠ úzce spolupracuje se školou a podporuje především mimoškolní aktivity žáků.
Podílí se na organizování akcí pro žáky a odměňuje žáky za různé soutěže, olympiády a ředitelské pochvaly na konci školního roku.

Každoročně dovybavuje školní družinu novými hrami a hračkami. Realizuje dvakrát ročně společné aktivity pro žáky a rodiče – podzimní Dýňování a jarní Májové radovánky. Je spolupořadatelem Společenského večera školy, pomáhá při Zahradní slavnosti na konci školního roku.

Finančně podporuje různé projekty a akce např. Preventivní a adaptační programy, školní výlety, LVK, ŠvP, třídní akce, aj.

Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc ze strany rodičů (hmotnou a finanční podporu, aktivní činnost při pořádání akcí, návrhy aktivit).

Příspěvek na aktuální školní rok činí 200,- Kč za každého člena. Platbu lze uhradit bezhotovostně na účet Spolku rodičů: 2102497053/2010. 

Výkonná rada Spolku rodičů

Stanovy Spolku rodičů