Speciální pedagogové

Mgr. Markéta Kleinová
Mgr. Lucie Rosová
Mgr. Radana Standarová

Prioritou naší práce je podpora žáků, kteří mají problémy v učení nebo v chování, též žáků nadaných. Odborné poradenství a metodické vedení poskytujeme jak jejich zákonným zástupcům, tak pedagogům. S žáky pracujeme převážně při výuce předmětu Speciálně pedagogické péče, dále v rámci depistáží a diagnostiky. S pedagogy a zákonnými zástupci se setkáváme během konzultací. Hledáme s žáky ty nejlepší cesty, jak jejich dané problémy redukovat nebo kompenzovat. 
Ve škole je již několik let vybavena učebna speciální pedagogiky, jejíž fundus čítá kolem čtyř stovek didaktických pomůcek.