Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Kobrová
Mgr. Radana Standarová

Úlohou výchovného poradce je pomoci dětem při výběru SŠ a při vyplňování přihlášek. Řeší jejich problémy se školními neúspěchy, konflikty a je jim oporou v obtížných životních situacích. Dále pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje spolupráci se školskými poradenskými pracovišti a jinými státními orgány. Výchovný poradce úzce spolupracuje s ostatními členy našeho školního poradenského centra, třídními učiteli a vedením školy.