Metodik prevence

Mgr. Silvie Frimlová

Metodik prevence provádí aktualizaci platných předpisů a zajišťuje informovanost sboru o případných změnách v oblasti primární prevence. Odpovídá za každoroční aktualizaci a realizaci minimálního preventivního programu. Realizuje a koordinuje aktivity (přednášky, besedy, workshopy) zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů. Monitoruje sociálně patologické jevy na škole. Poskytuje přímou pomoc žákům, a jejich rodičům, s rizikem či projevem sociálně patologických jevů. Poskytuje informační a metodické materiály pedagogickým pracovníkům a rodičům. Na závěr každého školního roku připravuje zprávu o činnosti školy v oblasti prevence informující o realizovaných akcích a obsahující hodnocení jejich úspěšnosti.