Historie

Výuka ve třídách zaměřených na matematiku, informatiku, český a anglický jazyk probíhá v Tyršově základní škole již 25. rokem. Prvních 16 let se jednalo pouze o zaměření na matematiku a informatiku, které jsme od školního roku 2012/13 rozšířili ještě o další dva profilové předměty a to český a anglický jazyk. Díky tomu, že jsou ve třídě žáci s velmi dobrým prospěchem a zájmem o studium, je možné výuku rozšiřovat o nadstandardní obsah.

Kromě učiva pevně stanoveného Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání „Kuldovka – svět poznání“ (dále jen ŠVP) jsou  vyučovací hodiny rozšířeny o zajímavá témata. Mimo to mají žáci k dispozici hodinu Semináře z matematiky týdně navíc, kde jsou probírány kapitoly spojené s logikou, rébusy, hrami, matematickými záhadami a dalšími látkami, které v učivu matematiky běžně nenacházíme. Výuka informatiky probíhala v naší škole již od 4. ročníku. Nyní, po úpravách výuky informatiky v rámci RVP ZV, je tento model běžný i na ostatních školách. V naší škole se ale navíc snažíme informatiku mezipředmětově zapojit i do ostatních předmětů a posílit její význam. Z dalších předmětů, které nejsou běžně vyučovány na všech školách, se žáci účastní v 8. ročníku Osobnostní a sociální výchovy a v 9. ročníku Mediální výchovy, Environmentální výchovy a Finanční gramotnosti.  Více se můžete dovědět v sekci Současnost školy.

Obecně lze říci, že tyto třídy jsou určeny pro žáky, kteří mají studijní předpoklady a nebojí se rozšířit si znalosti. Určitě jsou zajímavou nabídkou žákům, kteří neuspěli v přijímacím řízení do prim gymnázií, tak i pro všechny ostatní, kteří se chystají po skončení 9. třídy ke studiu na gymnáziu či jiné střední škole. Absolvent třídy se zaměřením si bude moci vybrat střední školu podle svého zájmu a budou mu dány pevné základy, aby na ní uspěl.