Dnes je 07. 08. 2022
Svátek má Lada
Asynchronous e-learning system

Povinné předměty

Povinné

 • Anglický jazyk

Předmět spadá do oblasti Jazyk; Jazyková komunikace (společně s Českým jazykem a Německým jazykem). Zahrnuje poznatky z oboru Anglický jazyk. Výuky AJ probíhá v naší škole od 3. ročníku. Časová dotace jsou 3 hodiny týdně ve všech ročnících s výjimkou 9. ročníku, který má 4 hodiny týdně.
Třídy z jednoho ročníku 2. stupně jsou rozděleny do 2-3 skupin podle úrovně znalostí na základě rozřazovacího testu na konci školního roku (resp. v 6. ročníku na začátku školního roku). Ve výjimečných případech má žák možnost přestoupit do jiné skupiny na základě uvedení důvodu a po pečlivém uvážení vyučujících.
Od 2. pololetí šk. roku 2010/11 je navíc zařazena pro žáky 7. - 9. ročníku jedna hodina týdně s rodilým mluvčím.

 • Anglický jazyk 1

 • Anglický jazyk 2

 • Anglický jazyk 3

 • Anglický jazyk 4

 • Český jazyk

Vyučovací předmět má časovou dotaci 4 vyučovací hodiny v šestém až osmém ročníku (z toho po 1 hodině jazyková i literární výchova a 2 hodiny komunikační a slohová výchova – z toho jednu hodinu považujme za disponibilní, tedy využívanou podle momentální potřeby žáků). V devátém ročníku je ve třídě bez zaměření předmět vyučován 5 hodin týdně.

 • Český jazyk 1

Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 vyučovací hodiny v šestém ročníku.

 • Český jazyk 2

 • Člověk a jeho svět

Předmět je vyučován na 1. stupni. Jedná se o nově zavedený předmět podle Školního vzdělávacího programu Tyršovy základní školy, který ve velké míře zahrnuje vzdělávací obsah předmětů Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda.

Poznámka: [Ve školním roce 20102011 se vyučuje v 1. třídě až 3. třídě dotací 2 hodiny týdně. Ve 4. třídě s dotací 4 hodiny týdně.]

 • Dějepis

Dějepis je vyučován na 2. stupni ZŠ od 6. po 9. třídu. Spadá do oblasti Člověk a společnost (společně s Občanskou výchovou). Zahrnuje poznatky z oboru Historie. Výuka je řazena chronologicky od pravěku po 20. století. Důraz je kladen na národní dějiny v kontextu se světovými. Výuka seznamuje žáky s nejdůležitějšími obdobími vývoje společnosti.

 • Environmentální výchova

 • Finanční gramotnost

 • Francouzský jazyk

 • Fyzika

Když porovnáváme život dříve a dnes uvidíme, oč se nám dnes žije pohodlněji. Většinu tohoto pohodlí nám přinesly fyzikální objevy a vynálezy. Lidé více poznávali, jak příroda funguje, poznali zákony, kterými se řídí, a naučili se je využívat pro svůj prospěch.
Fyzika nabízí dobrodružství poznávání a chápání okolního světa, pohled na vlastní existenci coby součást přírody a vesmíru.

 • Hudební výchova

Předmět vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace.
Hudební činnosti, jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující, rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.

Poznámka: [vyučuje se v šestém, sedmém a osmém ročníku]

 • Chemie

Obsahově je chemie rozdělena do několika oblastí, které souvisejí s přírodními ději a činností člověka. Vyučování chemie žákům poskytuje prostředky a metody pro základní poznatky o chemických jevech a získávání širších souvislostí s praktickým využitím a poznáváním přírody.

Poznámka: [Chemie se vyučuje v osmém a devátém ročníku]

 • Informatika

V rámci předmětu informatika si žáci osvojí základní postupy při ovládání osobního počítače, seznámí se s hlavními hardwarovými komponenty, jejich umístěním a funkcí. Ve výuce využívají možností sítě Internet. Získávají zkušenosti s vyhledáváním, tříděním a dalším zpracováváním materiálů, které celosvětová síť nabízí. Seznámí se s jednoduchými postupy při tvorbě počítačových programů.

Výuka informatiky probíhá ve skupinách tak, aby každý žák měl k dispozici počítačovou stanici se základním softwarovým a hardwarovým vybavením.

Výuka probíhá v jedné ze dvou počítačových učeben, které jsou vybavena 15 počítači připojenými k Internetu.

 • Informatika 1

 • Informatika 2

 • Informatika 2

 • Informatika 3

 • Informatika 4

 • Matematika

Vyučovací předmět matematika na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na matematiku 1. stupně. Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv pouze znalostí a vědomostí. Tím jsou dány i metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, sebekontrolu, řešení problémů a práci ve skupinách.

Poznámka: [Vzhledem k zaměření naší školy je matematika dotována ve třídách se zaměřením na M-Inf vyšším počtem hodin a doplněna o rozšiřující předmět Seminář z matematiky.]

 • Mediální výchova

Hlavním cílem Mediální výchovy je rozvinutí mediální gramotnosti do takové úrovně, aby využívání médií byla činnost, kterou má jedinec co nejvíc pod vlastní kontrolou a již si dokáže řídit tak, aby mohl mediální nabídky co nejvíce využívat a zároveň nebyl zasažen ve svém názoru či svých záměrech manipulován. Důležitou součástí předmětu je práce s reklamou jako médiem na hranici vkusu a etického srozumění – poskytujeme žákům možnost nedat se reklamou a propagandou snadno ovlivnit, posilujeme jejich schopnost argumentovat a nepřijímat automaticky názory druhých – ať už z reklam nebo článků běžných novin.
Výuka je realizována v 9. ročníku blokovou formou, tedy dvěma hodinami v čtrnáctidenním cyklu.

 • Německý jazyk

Jedná se o povinný předmět, který nabízíme žákům osmého a devátého ročníku jako druhý povinný jazyk. Alternativou k němčině je španělština. Hodinová dotace činí 3 hodiny v 8. a 9. ročníku.

 • Občanská výchova

Výuka seznamuje žáky s problémy současnosti a vede k hledání řešení, dává žákům možnost zapojit se aktivně do života společnosti, umožňuje jim proniknout do systému uspořádání moci v demokratickém státě, seznamuje je s obecnými zákonitostmi lidského chování a poskytuje jim příležitost se k určitým aspektům chování vyjádřit.

 • Osobnostně-sociální výchova

 • Osobnostně-sociální výchova 1

Předmět Osobnostní a sociální výchova (OSV) je vyučován v sedmém ročníku s časovou dotací jedna hodina týdně. Vyučování probíhá v menší skupině, pokud to organizační možnosti dovolí, je každá třída rozdělena na dvě skupiny. Hlavním cílem předmětu je rozvíjet klíčové kompetence žáků (komunikace, kooperace, samostatnost, výkonnost, kreativita, odpovědnost, spolehlivost, učení, zdůvodňování a hodnocení), jejichž poznávání, rozvíjení a prohlubování se věnujeme postupně v případě komunikace, kooperace či hodnocení a průběžně při nácviku zdůvodňování, kreativity či samostatnosti.
Předpokládá se, že v rozvíjení a utužování klíčových kompetencí se bude se žáky pokračovat i v následujících ročnících napříč všemi výchovně - vzdělávacími předměty.

 • Osobnostně-sociální výchova 2

Předmět Osobnostní a sociální výchova (OSV) je vyučován v sedmém ročníku s časovou dotací jedna hodina týdně. Vyučování probíhá v menší skupině, pokud to organizační možnosti dovolí, je každá třída rozdělena na dvě skupiny. Hlavním cílem předmětu je rozvíjet klíčové kompetence žáků (komunikace, kooperace, samostatnost, výkonnost, kreativita, odpovědnost, spolehlivost, učení, zdůvodňování a hodnocení), jejichž poznávání, rozvíjení a prohlubování se věnujeme postupně v případě komunikace, kooperace či hodnocení a průběžně při nácviku zdůvodňování, kreativity či samostatnosti.
Předpokládá se, že v rozvíjení a utužování klíčových kompetencí se bude se žáky pokračovat i v následujících ročnících napříč všemi výchovně - vzdělávacími předměty.

 • Praktické činnosti

V dávných dobách se říkalo. „ Zlaté české ručičky“. Tak s chutí do toho! V tomto předmětu se žáci mohou seznámit s technickými materiály, naučit se různé rukodělné techniky, vařit, plánovat a organizovat svoji práci. Potěšit nejen sami sebe, ale i své bližní. Svoji tvorbu dávat na obdiv druhým, ukázat svoji kreativitu, nabyté zkušenosti, které mohou kdykoliv využít v běžném životě.

 • Praktické činnosti 1

Formálně vyučovací předmět členíme na pět okruhů: pěstitelské práce a chovatelství, dílny, příprava pokrmů, využití digitálních technologií a svět práce. Při výuce klademe důraz na rozvoj tvořivosti, manuální zručnosti, výchovy ke zdraví, dodržování pravidel společenského chování, komunikace i spolupráce. Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti důležité pro jejich další život.

 • Praktické činnosti 2

Formálně vyučovací předmět členíme na pět okruhů: pěstitelské práce a chovatelství, dílny, příprava pokrmů, využití digitálních technologií a svět práce. Při výuce klademe důraz na rozvoj tvořivosti, manuální zručnosti, výchovy ke zdraví, dodržování pravidel společenského chování, komunikace i spolupráce. Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti důležité pro jejich další život.

 • Přírodopis

Výuka probíhá převážně v multimediální učebně, výjimečně v ostatních učebnách, v terénu, v muzeích a zoologických nebo botanických zahradách.
Obsahově je přírodopis rozdělen do několika oblastí, které souvisejí s poznáním přírodních zákonů pomocí vlastních prožitků a rozumového poznání, poznání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Důraz je kladen na udržování rovnováhy existence živých soustav, včetně člověka. Vyučování přírodopisu žákům poskytuje prostředky a metody pro základní poznatky o přírodních jevech a získávání širších souvislostí s praktickým využitím a poznáváním přírody.

 • Seminář z matematiky

Vyučovací předmět Seminář z matematiky je na 2. stupni povinný pro žáky třídy se zaměřením v 6. až 8. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. Svým vzdělávacím obsahem rozvíjí matematické znalosti žáků a ukazuje jim praktickou využitelnost matematických postupů. Používané metody práce vyžadují žákův aktivní přístup, logické myšlení a odhad. Seminář z matematiky je zaměřený na rozvíjení matematické logiky a prostorové představivosti, na řešení rébusů, hádanek a kombinovaných problémových úloh a na přípravu na matematické soutěže. Často je využívána kooperativní výuka a různé matematické hry.

 • Španělský jazyk

Nový předmět zařazený do učebního plánu na základě změny v RVP. Žáci si mají možnost vybrat 2. cizí jazyk mezi němčinou a španělštinou. Hodinová dotace činí 3 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Žáci si musí vybrat jeden ze dvou nabízených jazyků povinně.

 • Tělesná výchova

Cílem je získat kladný vztah k pohybovým aktivitám a sportu, vytvářet návyky zdravého životního stylu vedoucí k vědomému utužování zdraví a tím i zkvalitnění života. Dále pak dodržování a respektování sportovní etiky, pravidel a jednání fair-play Asociace školních sportovních klubů, jejíž jsme členem.

 • Tělesná výchova - dívky

 • Tělesná výchova - hoši

 • Výchova ke zdraví

Předmět směřuje k tomu, aby žáci a žákyně dbali na své zdraví a na zdravé životní prostředí, aby chránili také zdraví a bezpečí druhých, aby dodržovali základní hygienické návyky, znali všemožné nebezpečné situace a dokázali v nich vhodně reagovat, aby prostě byli platnými členy společnosti a aktivně se podíleli na utváření hodnot a vztahů v ní.

Poznámka: [Tento předmět je vyučován ve školním roce 2010/11 v 6.. 7. a 8. ročníku s dotací 1 hodiny týdně (podle nového ŠVP Tyršovy základní školy).]

 • Výtvarná výchova

Výtvarná výchova specifickým způsobem – uměleckým osvojováním světa – umožňuje žákům poznávat objektivní a subjektivní realitu, v níž žijí, nacházet v ní estetické hodnoty a čerpat z nich pro obohacení svého duchovního života. Cílem je též vypěstovat u žáků potřebu tyto estetické hodnoty chránit a vlastní tvůrčí prací rozmnožovat. Žáci jsou vedeni k tomu, aby získané poznatky a dovednosti využívali ve svém životě.

 • Zeměpis

Vyučovací předmět zeměpis navazuje na vzdělávací oblast Vlastivěda, Přírodověda a Člověk a jeho svět na 1. stupni. Na 2. stupni se dělí na přírodovědnou a společenskovědní část, v zájmu zachování celistvosti je řazen spíše do vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“.