Dnes je 01. 10. 2022
Svátek má Igor
Asynchronous e-learning system

Výuka

Od školního roku 2007/08 byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Tyršova základní škola, Kuldova 38 (dále jen ŠVP). Od školního roku 2011/12 se podle tohoto programu vyučovalo již ve všech ročnících 1. i 2. stupně. ŠVP zahrnuje náplně klasických předmětů. Kromě nich jsme si z disponibilní časové dotace mohli vytvořit na míru naší škole a potřebám žáků předměty "nové" nebo rozšiřující některou oblast výuky. Mezi nově vzniklé povinné předměty se řadí např. Seminář z matematiky, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Environmentální výchova a Finanční gramotnost.

Od školního roku 2012/13 jsme zavedli nový Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Kuldovka - svět poznání", č. j. TZŠ 425/2012.

Pro školní rok 2013/14 jsme byli nuceni udělat úpravy nového ŠVP na základě vydání Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní č.j. MSMT_2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013. Tyto úpravy se týkaly především povinnosti zařadit další cizí jazyk povinně pro všechny žáky na 2. stupni. Dále byly pozměněny vzdělávací obsahy některých předmětů - 1. stupeň: Matematika, Anglický jazyk, Člověk a jeho svět a volitelný předmět Angličtina hrou v 1. a 2. třídě, 2. stupeň: Anglický jazyk, Občanská výchova, Dějepis, Německý jazyk a Španělský jazyk.

Pojali jsme tyto úpravy komplexně a tak mají stávající žáci 5. tříd výuku podle původního ŠVP se změnami uvedenými v Dodatku č. 5 a žáci ostatních ročníků podle zcela nového ŠVP pro ZV "Kuldovka - svět poznání", č. j. TZŠ 450/2013.

Od školního roku 2011/12 jsme původní zaměření na matematiku a informatiku rozšířili ještě o český a anglický jazyk a vzniklo tak širší zaměření pro žáky se zájmem o studium.

Během volných hodin mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci trávit čas v budově školy v relaxační zóně s možností přístupu na internet a do žákovské knihovny. Nově jsme vybudovali venkovní učebnu environmentální výchovy, kterou žáci mohou využívat během pěkného počasí i v jiných předmětech. V neposlední řadě u nás funguje řada zájmových útvarů a nepovinných předmětů, které jsou realizovány podle zájmu žáků.


[22. 1. 2017 20:27:56] [Michaela Jedličková]