Dnes je 29. 09. 2022
Svátek má Michal
Asynchronous e-learning system

Školní poradenské centrum

Seznam kategorií:

Školní poradenské centrum (ŠPC) vzniklo v naší škole roku 2011, kdy jsme v rámci projektu EU peníze do škol získali prostředky na školního psychologa. Bohužel tato možnost skončila zároveň s ukončením projektu. Od 1. 9. 2015 jsme tuto pozici mohli obnovit a to díky podpoře zřizovatele naší školy MČ Brno-Židenice. Aktuálně se snažíme činnosti ŠPC dále rozšiřovat, nyní díky zapojení do projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010576 „Personální podpora a vzdělávání pedagogického sboru a žáků Tyršovy ZŠ, Brno, Kuldova 38 – II.“, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a podporovaný Operačním programem Věda, výzkum, vzdělávání – OP VVV.

ŠPC tvoří tým složený z výchovného poradce, metodika prevence, školního psychologa, speciálních pedagogů, sociálního pedagoga a školního asistenta. Pozici výchovného poradce dlouhodobě zastává Mgr. Kateřina Kobrová, která je nyní také vedoucím celého ŠPC. Metodikem prevence se stala Mgr. Silvie Frimlová. Jako školní psycholog působí ve škole Mgr. Kateřina Križanová. Od školního roku 2016/17 ve ŠPC pracují také speciální pedagogové, kterými jsou Mgr. Radana Standarová, Mgr. Lucie Rosová a Mgr. Markéta Kleinová. Dále díky projektu OP VVV máme také školního asistenta, kterým je Mgr. Silvie Frimlová, a sociálního pedagoga, kterým je Mgr. Kateřina Križanová. Ve školní družině pak ŠPC pomáhá školní asistent pro ŠDIvona Trčková a speciální pedagogMgr. Lucie Rosová.

Činnost našeho ŠPC je zaměřena na poskytování širokého spektra poradenských služeb (preventivní programy, volba povolání, depistáž SPU, práce se třídami či odděleními ŠD, tvorba IVP, krizová intervence, atd.) žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Jde nám o vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování obtíží ve vzdělávání, problémům v chování a v psychickém i sociálním vývoji žáků, snahou o jejich okamžité řešení a tím předcházení dalšímu rozvoji obtíží a problémů. Cílem našeho působení je zkvalitnit sociální klima a atmosféru školy.

Snahou školního psychologa v nejobecnější rovině je podílet se a napomáhat k vytváření příznivého klimatu v rámci celé školy. Tedy přispívat k tomu, aby ti, kteří školu navštěvují, žáci, jejich pedagogové i asistenti pedagogů, se v ní cítili dobře. Zásadní výhodou pro práci psychologa přímo ve škole je znalost prostředí a těch, kdo ho tvoří, spolu s možností bezprostředně reagovat na aktuální dění ve třídách. Svou práci tak může dle potřeby dětí či pedagogů "šít na míru" jednotlivým třídním kolektivům.

Školní psycholog je k dispozici i individuálně všem dětem bez rozdílu, stejně jako jejich rodičům, zákonným zástupcům, pedagogům i ostatním zaměstnancům, všem, kteří mají potřebu cokoli řešit, o něčem si promluvit, svěřit se, nebo jen něco sdílet. Všem, kteří jsou součástí školy, protože ta je dokonale propojeným systémem, v němž i jediný prvek dokáže ovlivnit chování a projevy ostatních.

Psycholog je při své práci vázán etickým kodexem a zachování anonymity a diskrétnosti je naprostou samozřejmostí. Na závěr stojí za to si připomenout, že to, co pro někoho může představovat abnormální zátěž a stres, druhý vnímá jako drobné trable a naopak, není tedy nic, co by školní psycholog při své práci považoval za nepodstatné a nedůležité, přijde - li za ním někdo, koho daná věc tíží či trápí.

Výchovný poradce při své práci spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky v oblasti řešení závažnějších vzdělávacích nebo výchovných problémů, jejichž vyřešení se běžnými pedagogickými postupy nepodařilo dosáhnout. Dále zajišťuje kariérové poradenství a informovanost žáků a rodičů týkající se přijímacího řízení na SŠ. Zprostředkovává kontakt s PPP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní metodik prevence provádí aktualizaci platných předpisů a zajišťuje informovanost sboru o případných změnách. Odpovídá za každoroční aktualizaci plánu preventivních aktivit školy, ve spolupráci se všemi členy sboru i vedením školy zajišťuje jejich přípravu a průběh. Součástí jeho práce je spolupráce se školním psychologem a výchovným poradcem v případě podezření na negativní chování žáka ve smyslu sociálně patologických rizik, a to jak pro žáka samotného nebo pro jeho okolí. Na závěr každého školního roku připravuje zprávu o činnosti školy v oblasti prevence, informující o realizovaných akcích, o účasti studentů na nich a obsahující hodnocení jejich úspěšnosti.

Naši pedagogové jsou vstřícní a otevření k vzájemné spolupráci se školní psycholožkou i výchovnou poradkyní a poskytují tak pevný základ k tvorbě přátelského prostředí školy, kde lidem záleží na tom, aby si navzájem zachovali úctu a respekt k dětem i mezi sebou navzájem.

Školní speciální pedagogové svoji činnost orientují na péči o žáky s individuální potřebou podpory, která se týká převážně výukových obtíží. Speciálně pedagogická péče spočívá jednak v preventivní depistáži u nejmladších žáčků, dále v soustavné reedukaci, kompenzaci a stimulaci u žáků s již přetrvávajícími obtížemi. V případě potřeby je samozřejmě zajištěna i krizová intervence. Speciální pedagogové jsou po metodické stránce nápomocni ostatním kolegům, např. při sestavování individuálních plánů pedagogické podpory.

K výuce hodin speciálně-pedagogické péče a intervence byla vybavena nová učebna. S vytipovanými žáky se pracuje buď individuálně, či v málo početných skupinkách dětí z téže třídy. Stěžejní činností je převážně dlouhodobá reedukace založená na práci se specifickým didaktickým materiálem. A to z důvodu, aby si procvičované jevy z učiva mohly děti lépe prožít a pochopit. 

Konzultační hodiny jsou tytéž jako pro ŠPC, po předchozí domluvě denně od 14 hod.  

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování, spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákovi, podporu při přípravě na školní práci. Tyto činnosti provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka. Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí. Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Pomáhá v zajišťování výjezdů školy (školy v přírodě apod.), a s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje organizační činnosti při zajištění školního stravování pro a žáky (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.), podpora dětí a žáků při manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu žákům poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka. Poskytuje podporu učiteli při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování: podle potřeb učitele školní asistent zajišťuje i podpůrné administrativní a organizační činnosti. Tyto podpůrné činnosti nejsou hlavní pracovní náplní asistenta. Účelem asistentovy podpory v oblasti administrativních a organizačních úkonů je, aby učitel získal více času na vlastní individuální práci s žáky.

Sociální pedagog řeší sociální situaci žáků a její negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků. Sociální pedagog je členem širšího poradenského týmu, který souhrnně řeší na první úrovni sociální, psychologické a vzdělávací předpoklady žáků, na druhé úrovni pak výchovné problémy a dopady školní absence na vzdělávání a rozvoj žáka. Účastní se třídnických hodin, kde pracuje s třídními kolektivy na budování příjemného klimatu ve třídě, kamarádských vztahů a spolupráci.

V případě potřeby je poradním orgánem školy usilujícím o zmírnění důsledků nebo přímo eliminaci dopadu sociokulturně znevýhodněného prostředí na žáka. Navrhuje a spolurealizuje podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu žákovi při jeho vzdělávání a společenském rozvoji. Úzce spolupracuje především s rodiči a pedagogy, tedy s lidmi klíčovými pro vzdělávání a celkový rozvoj žáka. Konzultuje s pedagogy, jak se nejlépe vypořádat s negativními dopady sociální zanedbanosti, a radí rodičům, jak reagovat na tíživou sociální situaci, aby nebránila nejen intelektuálnímu rozvoji žáka. Oslovuje jménem školy různé organizace, možné sponzory a úřady s prosbami o pomoc s řešením konkrétních případů sociální tíže. Úzce spolupracuje s kurátory a různými dobrovolníky ve snaze usnadnit rodině fungování nejen v oblasti vzdělávání, ale také v jiných společenských oblastech.