Dnes je 17. 08. 2022
Svátek má Petra
Asynchronous e-learning system

Stanovy spolku rodičů

STANOVY
Spolku rodičů při Tyršově základní škole Brno
 
Čl. I
Úvodní ustanovení

1) Spolek rodičů při Tyršově základní škole Brno (dále jen „Spolek") je zapsán ve spolkovém rejstříku
vedeném KS v Brně pod spisovou značkou L 7485, IČ: 697 02 802. Datum vzniku Spolku je 20.
ervence 1999.

Čl. II
Název a sídlo

1) Název spolku: Spolek rodičů při Tyršově základní škole Brno
2) Sídlo spolku: Kuldova 734/38, Zábrdovice, PSČ 615 00, Brno

Čl. III
Účel spolku

Účelem Spolku je zabezpečení funkční spolupráce školy s rodiči a ostatní veřejností, organizování
školních i mimoškolních aktivit a finanční podpora školní i mimoškolní činnosti žáků Tyršovy základní
školy v Brně, Kuldova 38, Brno (dále jen „Škola").

Čl. IV
Hlavní činnost spolku

Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím dobrovolné pomoci Škole při plnění jejího poslání, zajišťováním různých kulturních, sportovních a společenských akcí, shromažďování finančních a materiálních prostředků pro podporu aktivit a investic Školy směřujících k modernizaci výuky, zlepšení vybavení Školy a vnitřního i vnějšího prostředí Školy, dobrovolná pomoc svých členů i materiálních a finančních prostředků při zajišťování výchovné činnosti, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury a spolupráce s jinými školami a dalšími státními i nestátními organizacemi a institucemi.

Čl. V
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů Spolku

1) Vznik členství ve Spolku
Členství ve Spolku je dobrovolné, váže se na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu.
Řádným členem Spolku může být zákonný zástupce (dále jen „Zákonný zástupce") dítěte,
navštěvujícího Školu v daném školním roce.
Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku v minimální výši a v termínu stanoveném Výkonnou radou. Platí, že Zákonný zástupce, který zaplatil členský příspěvek, tímto podal přihlášku do Spolku. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství. Členské příspěvky se platí na období jednoho školního roku, tedy počínaje 1. 9. a konče 31. 8. příslušného roku. Změna výše členského příspěvku podléhá schválení Výkonné rady. Členské příspěvky se nevrací.
2) Zánik členství ve Spolku
a) nezaplacením členského příspěvku,
b) doručením písemného oznámení o vystoupení člena Výkonné radě Spolku,
c) dnem následujícím po dni, kdy dítě člena spolku přestane být žákem školy,
d) úmrtím člena Spolku,
e) zánikem Spolku,
f) vyloučením člena Výkonnou radou Spolku,
g) z jiného důvodu stanoveného zákonem.
3) Práva člena Spolku
a) účastnit se jednání Výkonné rady Spolku,
b) volit orgány Spolku a být volen do orgánů Spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánu Spolku,
d) podílet se na praktické činnosti Spolku,
e) být informován o činnosti a hospodaření Spolku,
f) navrhovat Spolku konkrétní formy pomoci Škole ve všech oblastech působnosti,
g) věnovat finanční částky (dary), eventuálně poskytovat materiální či jinou pomoc Spolku i Škole,
h) ze Spolku kdykoliv vystoupit.
4) Povinnosti člena Spolku
a) dodržovat stanovy, respektovat usnesení orgánů Spolku,
b) aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku, přispívat ke zlepšení jeho práce,
c) uhradit členský příspěvek.

Čl. VI
Orgány Spolku

1) Výkonná rada (dále jen „Rada")
2) předseda Spolku
3) pokladník

Čl. VII
Výkonná rada („Rada")
1) Nejvyšším orgánem Spolku je Rada, která je složena ze zástupců tříd. Rada může mít nejvíce tolik lenů, kolik je v příslušném školním roce ve škole tříd. Členem Rady může být jen člen spolku. Rada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku a má řídící funkci Spolku v běžných záležitostech.
2) Členové rady jsou voleni členy spolku v jednotlivých třídách, a to vždy na období jednoho roku (třídní volba). V každé třídě může být zvolen jen jeden člen rady. Volba člena rady následuje pravidla po prvních třídních schůzkách v září příslušného roku. Pro zvolení člena Rady (zástupce jednotlivých tříd) je třeba nadpoloviční většiny hlasů členů Spolku přítomných třídní volbě. Pro volbu člena rady má každý hlasující člen spolku jeden hlas.
3) Pro rozhodování Rady je třeba nadpoloviční většiny jejich členů, každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Spolku. Rada zasedá minimálně 2x za volební období. Je svolávána předsedou Spolku podle potřeby, termín a místo konání Rady je nutno oznámit elektronickou poštou a to nejméně 7 dnů předem členům Rady
na jejich e-mailovou adresu.
4) Po dohodě se školou je seznam členů Rady zveřejněn na webových stránkách Školy.
5) Rada spolku:
a) schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov,
b) navrhuje plán činnosti Spolku a schvaluje finanční rozpočet Spolku,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok a roční vyúčtování,
d) volí předsedu a pokladníka Spolku,
e) určuje členské příspěvky, jejich výši a termín zaplacení,
f) vede seznam členů Spolku,
g) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
h) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
i) rozhoduje o zániku spolku,
j) rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku,
k) může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy,
l) pořizuje zápisy ze zasedání Rady Spolku,
m) rozhoduje o vyloučení člena Spolku.

Čl. VIII
Předseda

Předseda je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. V souladu
s usnesením Rady je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Spolku, včetně dispozic
s jeho majetkem. Za Spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen Spolku. Jméno předsedy pro
aktuální školní rok je po dohodě se Školou zveřejněno na webových stránkách školy.
Předseda je volen Radou na dobu jednoho roku a funkce se ujímá den následující po dni volby.
Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání Rady v souladu s článkem VII, odst. 3 těchto stanov,
b) podávat Radě zprávy o všech důležitých záležitostech Rady,
c) řídit činnost Spolku mezi zasedáními Rady,
d) na posledním zasedání Rady v příslušném školním roce předkládat zprávu o své činnosti a účetní závěrku,
e) archivovat veškeré zápisy ze zasedání Rady.
Předseda Rady odpovídá za řádné vedení účetnictví Spolku a za vedení evidence členů spolku.

Čl. IX
Pokladník

Pokladník odpovídá za vedení evidence peněžních prostředků Spolku. Pokladník je volen Radou na dobu jednoho roku a funkce se ujímá den následující po dni volby. Jméno pokladníka pro aktuální školní rok je po dohodě se Školou zveřejněno na webových stránkách školy.
Pokladník je oprávněn a povinen:
a) vybírat a evidovat členské příspěvky,
b) přijímat, vydávat a řádně evidovat jiné hotovostní platby ve prospěch či na vrub Spolku,
c) provádět a evidovat bezhotovostní platby na účtu Spolku.

Čl. X
Zásady hospodaření Spolku
Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závazným právními předpisy. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných Spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem Spolku stanoveným v článku III.
Prostředky nevyužité do konce daného školního roku se převádí do příštího školního roku. Spolek si nemůže vzít půjčku, úvěr apod.

Čl. XI
Zánik Spolku
Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem na základě rozhodnutí Rady,
b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů,
c) v případě zániku Spolku bez právního nástupce přechází likvidační zůstatek do majetku Školy.

Čl. XII
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku Spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

1) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost Spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Občanský zákoník.
2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení.
3) Bezprostředně po nabytí účinnosti těchto stanov Rada zvolí předsedu pro příslušný školní rok.

V Brně, dne 8. 10. 2015


[27. 10. 2015 12:03:14] [Michaela Jedličková]