Dnes je 23. 01. 2022
Svátek má Zdeněk
Asynchronous e-learning system

Projekty z EU a další - 2020/2021

  • Mezinárodní projekt DigiMe

Od letošního školního roku 2020/2021 je naše škola zapojena do projektu DigiMe (Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele), který má za úkol posílení konkurenceschopnosti přeshraničního hospodářského území pomocí inovativních vzdělávacích nabídek. Tento projekt, z programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika, nám nabídl český partner projektu Lužánky - středisko volného času Brno. Do školy nám byla zapůjčeny nové 3D tiskárny - Original Prusa SL1 a FlashForge Adventurer 3, dále materiál pro tisk a stavebnici Lego Mindstorm. Projektu se za naši školu účastní skupina žáků z devátých a osmých tříd, kteří se budou během roku snažit zrealizovat své vymyšlené projetky a poté i prezentovat před ostatními školami, které jsou zapojeny do projektu.

[1. 2. 2021 08:01:25] [Marian Čepil - Administrátor]
  • Erasmus+ - Zahraniční inspirace pro rozvoj čtenářské, matematické a informatické gramotnosti

V červnu 2020 škola získala grant na projekt s názvem „Zahraniční inspirace pro rozvoj čtenářské, matematické a nformatické gramotnosti" v rámci projektu Erasmus+. číslo projektu 2020-1-CZ01-KA101-077986.

Erasmus+ je programem EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2014-2020. Opatření v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu mohou významným způsobem pomoci reagovat na socioekonomické změny, tedy klíčové výzvy, kterým bude Evropa čelit na konci tohoto desetiletí. Přispějí také k implementaci evropské politické strategie v oblasti růstu, zaměstnanosti, sociální rovnosti a sociální inkluze.
Program Erasmus+ slouží k podpoře úsilí programových zemí efektivně využívat potenciál talentovaných Evropanů a společenskou prospěšnost celoživotního vzdělávání. Zdůrazňuje propojení formálního vzdělávání a neformálního a informálního učení v celé oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Program také pomáhá rozšiřovat možnosti spolupráce a mobility v partnerských zemí, zejména v oblastech vysokoškolského vzdělávání a mládeže. 

Během realizace projektu vycestuje 6 pedagogických pracovníků naší školy do Polska. Během sedmidenního pobytu navštíví školy, školská zařízení a další instituce k získání zkušeností souvisejících s cíli projektu.

Realizace: 31. 12. 2020 - 31. 12. 2021

[21. 1. 2021 13:06:35] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • SBOŠ - síť brněnských otevřených škol

Naše škola je zapojena do projektu Síť brněnských otevřených škol.
V rámci projektu podporujeme školní akce s rodiči, zajišťujeme florbalové kroužky, kroužek deskových her, účastníme se akcí a soutěží pořádáných v rámci SBOŠ (sudoku, liga deskových her, florbal, plavání, futsal).
Více informací naleznete na stránkách projektu.

[3. 9. 2020 19:45:34] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • Šablony III.

Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 je od 1. 9. 2020 zapojena do Výzvy č. 02_20_080 Šablony III.

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

Název projektu: Personální podpora a vzdělávání pedagogického sboru a žáků Tyršovy ZŠ, Brno, Kuldova 38 - III.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018495
Realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022
Celková výše finanční podpory: 757 100 Kč

[3. 9. 2020 19:42:56] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • Projekt Implementace KAP JMK II

Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost" je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem a budou probíhat od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.
Hlavním úkolem je prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšovat matematickou gramotnost žáků, jejich motivaci, a především rozvíjet matematické znalosti a dovednosti tak, aby je efektivně využili v praxi. Toto vzdělávání pedagogů bude realizováno formou vzdělávacích aktivit M-konzultačního a poradenského centra, matematických dílen, jednodenních přípravných matematických soustředění pro nadané žáky, exkurzí a kroužků matematiky pro žáky. Nově vytvořené materiály budou k dispozici na platformě M-výukové materiály.

Naše škola je do projektu zapojena jako partner a ředitelka školy působí v projektu na pozici matematického poradce pro okres Brno-město.

Více na stránkách JCMM.

[3. 9. 2020 19:35:23] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II"

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5 % rozpočtu.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně" a jeho cílem je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Naše škola je do projektu zapojena jako partner a ředitelka školy působí na pozici vedoucí pracovní skupiny pro matemateickou gramotnost.

Více o projektu na stránkách MMB.

[3. 9. 2020 19:19:08] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Projekt „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Projekt"). Projekt je realizován v období 1. 1 2020 - 31. 12. 2022.

Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně". Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání. Projekt dále přinese posílení odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení inkluzivního přístupu ve školách na území Brna. 

V naší škole budou v rámci partnerství v projektu pracovat doučovatelé, kteří naváží na práci doučovatelů a mentorů z předchozích projektů (od září 2014). Další aktivitou je kroužek sociálního rozvoje a aktivního občanství, v naší škole pod hlavičkou Žákovského parlamentu. Díky projektu máme ve škole obsazenu pouici koordinátora aktivit pro rodiny - pořádáme pro rodiče žáků zajímavé workshopy a semináře.

Více o projektu na stránkách MMB.

[3. 9. 2020 19:17:30] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2019/2020