Dnes je 08. 08. 2022
Svátek má Soběslav
Asynchronous e-learning system

Projekty z EU a další - 2019/2020

  • Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Projekt „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Projekt"). Projekt je realizován v období 1. 1 2020 - 31. 12. 2022.

V naší škole budou v rámci partnerství v projektu pracovat doučovatelé, kteří naváží na práci doučovatelů a mentorů z předchozích projektů (od září 2014). Další aktivitou je kroužek sociálního rozvoje a aktivního občanství, v naší škole pod hlavičkou Žákovského parlamentu. Díky projektu máme ve škole obsazenu pouici koordinátora aktivit pro rodiny - pořádáme pro rodiče žáků zajímavé workshopy a semináře.

Více o projektu na stránkách MMB.

[2. 1. 2020 13:35:51] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • Projekt: „Ze školy krok do přírody“

 

Škola realizuje v rámci výzvy č. 16/2017 o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí projekt "Ze školy krok do přírody" pod reg. číslem 07561862.

Prioritní oblast 6. Environmentální prevence
Podoblast 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Podporované aktivity
6.1.C - Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí

Díky podpoře z tohoto projektu bude na školním dvoře vybudována druhá učebna EVVO a hmatová stezka. Školní předzahrádky budou upraveny a vzniknou na nich výukové oblasti - geologická stezka s ukázkami hornin, výsadba keřů s naučným panelem, biotop louka s naučnými panely a rorýsí koutek také s naučnými panely.

Realizace: 1. 9. 2018-31.8.2020
Celkové náklady: 314 090 Kč
Odkazy na stránky Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.

[2. 9. 2019 13:34:26] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II"

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5 % rozpočtu.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu na stránkách MMB.

[2. 9. 2019 13:05:12] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • Projekt Polygram

Projekt se věnuje oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky, nese název "PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji". Začátek projektu byl stanoven na 1. prosince 2017 a projekt končí 30. srpna 2020.

Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících škol SŠ-ZŠ, vytvoření krajského metodického kabinetu matematiky, podpora programu „Technické MŠ".

Klíčová aktivita projektu PolyGram:

KA02 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti zahrnuje tyto dílčí aktivity:
1. M-kabinety
2. Podpora čtenářské gramotnosti
3. M-portál
4. Matematické dílny pro učitele matematiky
5. M-kroužky
6. M-exkurze
7. M-tábory
8. M-soustředění
9. M-konference

Tyto M-aktivity realizuje JCMM, z. s. p. o.

KA02 se věnuje nejvíce Partner č. 1 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob. Bližší informace k podpoře matematické a čtenářské gramotnosti naleznete na stránkách JMK a JCMM.
Přehled partnerů projektu a zapojených osob naleznete zde.

[2. 9. 2019 12:52:01] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • Šablony II.

Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 je od 1. 9. 2018 zapojena do Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP.

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Název projektu: Personální podpora a vzdělávání pedagogického sboru a žáků Tyršovy ZŠ, Brno, Kuldova 38 - II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010576

Realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Celková výše finanční podpory: 1 576 953 Kč

[2. 9. 2019 12:46:36] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

V roce 2016 statutární město Brno zpracovalo v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL projektovou žádost, která byla MŠMT předložena v říjnu 2016. Hodnotící proces byl ukončen 28. 2. 2017, kdy hodnotící komise MŠMT doporučila projektový záměr k financování. Od 1. září 2017 tedy statutární město Brno realizuje projekt s názvem „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně" v hodnotě téměř 50 000 000 Kč. Nositelem projektu je odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Naše škola je do tohoto projektu také zapojena. V rámci jeho náplně ve škole pracuje několik doučovatelů, kteří tak úspěšně navazují na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhala již od září 2014. Další aktivitou je kroužek sociálního rozvoje a aktivního občanství, v naší škole pod hlavičkou Žákovského parlamentu. Díky projektu máme ve škole obsazenu pouici koordinátora aktivit pro rodiny - pořádáme pro rodiče žáků zajímavé workshopy a semináře (např. vánoční dílničky, seminář o kyberšikaně, první pomoci, apod.). Dále podporujeme pozici kariérového poradenství, připravujeme pro žáky aktivity spojené s výběrem jejich budoucího povolání (návštěvy veletrhu SŠ, pracovního úřadu, testy profesní orientace, apod.). Důležitou součástí projektu je i metodická podpora zapojených škol z úrovně OŠMT MMB při realizaci společného vzdělávání, kdy budou na školách působit koordinátoři inkluze. Školy z projektu také získají finanční prostředky na pomůcky pro práci ve vyučování.

Více o projektu na stránkách MMB.

[2. 9. 2019 12:44:33] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • SBOŠ - síť brněnských otevřených škol
Naše škola je zapojena do projektu Síť brněnských otevřených škol.
V rámci projektu podporujeme školní akce s rodiči, zajišťujeme florbalové kroužky, kroužek deskových her, účastníme se akcí a soutěží pořádáných v rámci SBOŠ (sudoku, liga deskových her, florbal, plavání, futsal).
Více informací naleznete na stránkách projektu.
[2. 9. 2019 12:33:37] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2018/2019