Dnes je 23. 02. 2020
Svátek má Svatopluk
Asynchronous e-learning system

Projekty z EU a další - 2018/2019

  • Projekt Polygram

Projekt se věnuje oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky, nese název PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Začátek projektu byl stanoven na 1. prosince 2017 a projekt končí 30. listopadu 2020.

Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících škol SŠ-ZŠ, vytvoření krajského metodického kabinetu matematiky, podpora programu „Technické MŠ".

Klíčové aktivity projektu PolyGram:
KA01 Řízení projektu

KA02 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti zahrnuje tyto dílčí aktivity:
1. M-kabinety
2. Podpora čtenářské gramotnosti
3. M-portál
4. Matematické dílny pro učitele matematiky
5. M-kroužky
6. M-exkurze
7. M-tábory
8. M-soustředění
9. M-konference

KA02 se věnuje nejvíce Partner č. 1 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob. Bližší informace k podpoře matematické a čtenářské gramotnosti naleznete na stránkách JMK a JCMM.

 

[3. 9. 2018 14:14:28] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • Šablony II.


Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 je od 1. 9. 2018 zapojena do Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP.

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 

Název projektu: Personální podpora a vzdělávání pedagogického sboru a žáků Tyršovy ZŠ, Brno, Kuldova 38 - II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010576

Realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Celková výše finanční podpory: 1 576 953 Kč

[3. 9. 2018 13:40:39] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

V roce 2016 statutární město Brno zpracovalo v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL projektovou žádost, která byla MŠMT předložena v říjnu 2016. Hodnotící proces byl ukončen 28. 2. 2017, kdy hodnotící komise MŠMT doporučila projektový záměr k financování. Od 1. září 2017 tedy statutární město Brno realizuje projekt s názvem „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně" v hodnotě téměř 50 000 000 Kč. Nositelem projektu je odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Naše škola je do tohoto projektu také zapojena. V rámci jeho náplně ve škole pracuje několik doučovatelů, kteří tak úspěšně navazují na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhala již od září 2014. Další aktivitou je kroužek sociálního rozvoje a aktivního občanství, v naší škole pod hlavičkou Žákovského parlamentu. Díky projektu máme ve škole obsazenu pouici koordinátora aktivit pro rodiny - pořádáme pro rodiče žáků zajímavé workshopy a semináře (např. vánoční dílničky, seminář o kyberšikaně, první pomoci, apod.). Dále podporujeme pouzici kariérového poradenství, připravujeme pro žáky aktivity spojené s výběrem jejich budoucho povolání (návštěvy veletrhu SŠ, pracovního úřadu, testy profesní orientace, apod.). Důležitou součástí projektu je i metodická podpora zapojených škol z úrovně OŠMT MMB při realizaci společného vzdělávání, kdy budou na školách působit koordinátoři inkluze. Školy z projektu také získají finanční prostředky na pomůcky pro práci ve vyučování.

Více o projektu na stránkách MMB.

[3. 9. 2018 13:35:02] [Michaela Jedličková - Ředitel]
  • SBOŠ - síť brněnských otevřených škol
Naše škola je zapojena do projektu Síť brněnských otevřených škol.
V rámci projektu podporujeme školní akce s rodiči, zajišťujeme florbalové kroužky, kroužek deskových her, účastníme se akcí a soutěží pořádáných v rámci SBOŠ (sudoku, liga deskových her, florbal, plavání, futsal).
Více informací naleznete na stránkách projektu.
[3. 9. 2018 13:20:22] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2017/2018