Dnes je 26. 09. 2022
Svátek má Andrea
Asynchronous e-learning system

Často kladené dotazy

Co jsou to hovorové hodiny?

Hovorovými hodinami nazýváme předem stanovené konzultační odpoledne (termínově vždy okolo čtvrtletí), kdy se může zákonný zástupce u kteréhokoliv učitele informovat na prospěch a chování svého dítěte. Hovorové hodiny probíhají vždy v době od 14:30 do 17:30 hod. a jejich termíny naleznete v sekci Úvod/Organizace školního roku/Přehled termínů. Na hovorové hodiny si lze rezervovat čas návštěvy v rezervačním systému.

 

Co dělat, když mám potíže s přístupem do elektronické ŽK?

Pro vstup do této elektronické ŽK obdržel každý z rodičů přihlašovací jméno a heslo. Pak bylo možné si toto heslo změnit dle svého uvážení. Pokud přihlášení nefunguje, kontaktujte správce - tedy Mgr. Horáčka nebo Mgr. Čepila. Pokud si s něčím nevíte rady, určitě se také ozvěte. Je možné si také nechat hodnocení ve škole vytisknout v případě, že nemáte připojení k internetu.

 

Jak je to s cenou obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole?

Podle §122 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. má žák nárok odebrat oběd za zvýhodněnou cenu pouze v době pobytu ve škole, popř. první den neplánované nepřítomnosti. V době nepřítomnosti ve škole jsou rodiče povinni žáka odhlásit z obědů. Pokud tak neučiní, bude jim oběd účtován za plnou cenu, tj. I. kateg. 53 Kč, II. kateg. 56 Kč, III. kateg. 60 Kč nebo si obědy (po domluvě s vedoucí ŠJ) mohou odebírat, ale opět za plnou cenu. 

 

Jak postupovat v případě ztráty Žákovníčku?

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození Žákovníčku, pak je potřeba podat písemnou žádost o vydání duplikátu a zaplatit poplatek za jeho vydání dle ceníku (50 Kč). Po zaplacení předloží žák žádost a potvrzení o zaplacení zástupci ŘŠ, který mu následně vydá duplikát Žákovníčku (nový Žákovníček nese na přední straně označení duplikát).

 

Jak lze žáka omluvit z vyučování z důvodů předem známých (např. při odjezdu na rekreaci, soustředění, apod.)?

Jestliže bude žák ve výuce chybět z důvodů předem známých po dobu nejvýše tří dnů, je povinnen předložit třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění (omluvenku) předem. Třídní učitel rozhodne o povolení absence a oznámí to rodičům žáka vyjádřením souhlasu na žádosti.

Jestliže bude žák ve výuce chybět z důvodů předem známých po dobu delší než tři dny, je zákonný zástupce povinnen předem písemně požádat o uvolnění ředitelku školy. Tuto žádost předá třídnímu učiteli, který na ni napíše své vyjádření a předá ji k posouzení ředitelce školy. Zákonný zástupce pak obdrží potvrzenou žádost zpět.

Formulář žádosti o uvolnění si můžete stáhnout v sekci Dokumenty.

Žák je povinnen si do jednoho týdne po návratu z této absence doplnit zameškanou látku. Nepřítomnost žáka je třeba po jeho návratu do výuky omluvit řádným způsobem prostřednictvím Edookitu.

 

Jak správně omlouvat žákovu nepřítomnost v době nemoci apod?

Při nepřítomnosti žáka je třeba informovat školu nejpozději do 3 kalendářních dnů, a to buď prostřednictvím Edookitu, nebo telefonicky na čísle 545 425 061, s uvedením jména žáka, třídy, terou navštěvuje, a třídního učitele, kterému má být informace sdělena, nebo e-mailem z kontaktní adresy na adresu příslušného třídního učitele.

Nepřítomnost žáka je třeba po jeho návratu do výuky omluvit řádným způsobem, tj. po ukončení nepřítomnosti provést omluvu absence v Edookitu nejdéle do 5 dnů po návratu do školy. V odůvodněných případech, (o kterých rozhoduje třídní učitel) je možné požadovat  lékařské potvrzení. Zjistí-li škola, že důvody na omluvence neodpovídají skutečnosti, např., byl-li žák přistižen "za školou" a následně rodiči omluven v rozporu se skutečným stavem věci), není povinna zameškané hodiny omluvit.

 


[3. 1. 2019 10:57:54] [Michaela Jedličková]