Dnes je 18. 12. 2018
Svátek má Miloslav
Asynchronous e-learning system

Často kladené dotazy

Co jsou to hovorové hodiny?

Hovorovými hodinami nazýváme předem stanovené konzultační odpoledne (termínově vždy okolo čtvrtletí), kdy se může zákonný zástupce u kteréhokoliv učitele informovat na prospěch a chování svého dítěte. Hovorové hodiny probíhají vždy v době od 14:30 do 17:30 hod. a jejich termíny naleznete v sekci Úvod/Organizace školního roku/Přehled termínů.

 

Co dělat, když mám potíže s přístupem do elektronické ŽK?

Žáci 2. stupně mají místo běžné, papírové ŽK žákovskou knížku elektronickou. Pro vstup do této elektronické ŽK obdržel každý z rodičů přihlašovací jméno a heslo. Pak bylo možné si toto heslo změnit dle svého uvážení. Pokud přihlášení nefunguje, kontaktujte správce - tedy Mgr. Horáčka nebo Mgr. Čepila. Pokud si s něčím nevíte rady, určitě se také ozvěte. Je možné si také nechat hodnocení ve škole vytisknout v případě, že nemáte připojení k internetu.

 

Jak je to s cenou obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole?

Podle §122 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. má žák nárok odebrat oběd za zvýhodněnou cenu pouze v době pobytu ve škole, popř. první den neplánované nepřítomnosti. V době nepřítomnosti ve škole jsou rodiče povinni žáka odhlásit z obědů. Pokud tak neučiní, bude jim oběd účtován za plnou cenu, tj. I. kateg. 47 Kč, II. kateg. 49 Kč, III. kateg. 51 Kč nebo si obědy (po domluvě s vedoucí ŠJ) mohou odebírat, ale opět za plnou cenu. 

 

Jak postupovat v případě ztráty ŽK nebo ŽP?

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození ŽK nebo ŽP, pak je potřeba podat písemnou žádost o vydání duplikátu a zaplatit poplatek za jeho vydání dle ceníku (50 Kč). Po zaplacení předloží žák žádost a potvrzení o zaplacení zástupci ŘŠ, který mu následně vydá duplikát ŽK nebo ŽP (nová ŽK, ŽP nese na přední straně označení duplikát).

 

Jak lze žáka omluvit z vyučování z důvodů předem známých (např. při odjezdu na rekreaci, soustředění, apod.)?

Jestliže bude žák ve výuce chybět z důvodů předem známých po dobu nejvýše tří dnů, je povinnen předložit třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění (omluvenku) předem. Třídní učitel rozhodne o povolení absence a oznámí to rodičům žáka vyjádřením souhlasu na žádosti.

Jestliže bude žák ve výuce chybět z důvodů předem známých po dobu delší než tři dny, je zákonný zástupce povinnen předem písemně požádat o uvolnění ředitelku školy. Tuto žádost předá třídnímu učiteli, který na ni napíše své vyjádření a předá ji k posouzení ředitelce školy. Zákonný zástupce pak obdrží potvrzenou žádost zpět.

Formulář žádosti o uvolnění si můžete stáhnout v sekci Dokumenty.

Žák je povinnen si do jednoho týdne po návratu z této absence doplnit zameškanou látku. Nepřítomnost žáka je třeba po jeho návratu do výuky omluvit řádným způsobem, tj. písemně do omluvného listu v notýsku, žákovské knížce, nebo žákovském průkazu.

 

Jak správně omlouvat žákovu nepřítomnost v době nemoci apod?

Při nepřítomnosti žáka je třeba informovat školu nejpozději do 2 kalendářních dnů, a to buď telefonicky na čísle 545 425 061, s uvedením jména žáka, třídy, terou navštěvuje, a třídního učitele, kterému má být informace sdělena, nebo e-mailem z kontaktní adresy na adresu příslušného třídního učitele.

Nepřítomnost žáka je třeba po jeho návratu do výuky omluvit řádným způsobem, tj. po ukončení nepřítomnosti písemně do omluvného listu v notýsku, žákovské knížce, nebo žákovském průkazu. V odůvodněných případech, (o kterých rozhoduje třídní učitel) je možné požadovat  lékařské potvrzení. Zjistí-li škola, že důvody na omluvence neodpovídají skutečnosti, např., byl-li žák přistižen "za školou" a následně rodiči omluven v rozporu se skutečným stavem věci), není povinna zameškané hodiny omluvit. 

 

 


[15. 9. 2015 13:44:49] [Dalibor Horáček]