Dnes je 01. 10. 2022
Svátek má Igor
Asynchronous e-learning system

Historie školy

Stara skola

Vznik školy a její původní koncepce

Tyršova pokusná škola obecná v Brně - Židenicích byla postavena v letech 1931 - 1932 podle projektu architekta ing. Oskara Pořízky nákladem 3 794 647,- Kč. Slavnostní zahájení u příležitosti otevření školy bylo provedeno ke dni 1. září 1932, kdy se zde začalo vyučovat podle zvláštního statutu reformní smíšené školy. V té době se oslavovalo sté výročí narození Dr. Miroslava Tyrše, a proto si škola prosadila do svého názvu čestný titul "Tyršova". V prvním školním roce 1932 - 1933 bylo otevřeno celkem 10 tříd pro 1. - 5. ročník (vždy po dvou třídách v ročníku). Počet žáků v každé třídě se pohyboval kolem 30 - 40 dětí. Přijetí zvláštního statutu školy bylo docíleno hlavně zásluhou okresního školního inspektora Dr. Otakara Kriebela, který jej sám vypracoval. Hlavní myšlenky tohoto statutu směřují k vybudování demokratické československé školy, která by posílala do světa generaci pracovně i mravně samostatnou, zvyklou spoléhat na sebe, na svůj rozum a rozhodně jednat pro blaho nikoli jen vlastní, nýbrž celé společnosti. Hlavními zásadami této školy jsou požadavky školy jednotné, pracovní a společenské. V praxi to znamenalo, že se škola snažila vychovávat děti k samostatnosti a odpovědnosti, a to nejen k sobě samým ale také k celému třídnímu i školnímu kolektivu. Svého cíle dosahovali praktikováním tzv. globální metody učení, kdy byli žáci vedeni k pochopení učební látky a kdy učitelé dbali na vzájemnou provázanost jednotlivých předmětů. Současně škola dbala o správnou životosprávu dětí s pravidelným lékařským dozorem. K dodržování této koncepce byly nápomocny časté hospitace a návštěvy školy ze strany pedagogických odborníků i laiků. Velký důraz byl kladen také na spojení školy a rodiny. Rodiče byli neustále zpravováni o chodu školy, sami se aktivně zapojovali do organizace volného času žáků i úprav školy, navštěvovali vyučovací hodiny svých dětí. Tímto snažením se škola stala krásným společným dílem rodiny a školy.

Rekonstrukce budovy školy

V roce 1994 bylo potřeba provést rekonstrukci budovy školy, neboť "sloužila" židenickým občanům již přes šedesát let . K realizaci rekonstrukce byla vybrána firma Kaláb, protože nabídla nejkratší termín opravy. Generální oprava byla komplikovaná tím, že jde o památkově chráněný objekt. Při plánech a rozpočtech rekonstrukce se proto vycházelo z dobových fotografií z let 1932-33, jelikož vše muselo být co možná nejvíce autentické. Firma Kaláb začala s rekonstrukcí 15.2.1994 a v neuvěřitelně krátkém čase ji dokončila. Po kolaudaci koncem dubna 1995 již výuka probíhala plynule a bez problémů v celém objektu školy. Nákladem asi čtyřiceti milionů korun (na financování opravy se podílel židenický úřad, brněnský magistrát, ministerstvo financí, památkový úřad a ministerstvo hospodářství), obětavou prací všech zaměstnanců školy i firmy Kaláb zkrásněla opět budova, která od roku 1932 zdobí nároží ulice Kuldovy a Šámalovy v Brně - Židenicích. Obrovský dík nás všech, kteří se denně pohybujeme v krásném prostředí této školy, určitě patří paní Evě Malinkové, za jejíhož působení ve funkci ředitelky školy rekonstrukce probíhala.

Právní subjektivita

K závažné změně v činnosti školy došlo od 1.7.1993, kdy získala právní subjektivitu. Na základě zřizovací listiny se stala organizací příspěvkovou, která zahrnuje školu, školní družinu, školní jídelnu a kuchyni. Škola je v působnosti MŠMT ČR a ve své činnosti se řídí jeho předpisy a obecně platnými zákony. Statut základní školy, přiznaný k výše uvedenému datu, přesně vymezuje a popisuje, k jakým změnám dochází v jednotlivých oblastech působení školy oproti době předchozí. Jedná se především o změny ve vedení a řízení školy, v oblasti výběru a přijímání zaměstnanců, v oblasti hospodářské činnosti a spolupráce s dalšími organizacemi či subjekty.


[2. 10. 2007 07:17:33] [Michaela Jedličková]